Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň mähriban raýatlary! Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankyna hoş geldiňiz!

Halk bank Turkmenistan Halk bank Turkmenistan

Bank kartlary

Aragatnaşyk, telewideniýe, internet we başga hyzmatlary öz bank kartyňyz bilen töläp bilersiňiz

Giňişleýin 

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 26.11.2020
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň baş metjidiniň açylyşyna gatnaşdy 25.11.2020
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi 24.11.2020

Bank täzelikleri we makalalar

Halk Maslahaty — taryhy özgertmeleriň başlangyjy23.10.2020
"Halkbank" döwlet täjirçilik banky paýdarlar täjirçilik bankyna öwrüler09.10.2020
«Halkbank terminal» ― nagt däl tölegdäki täze mümkinçilik17.09.2020
Halk Bank Turkmenistan

"Mobil-banking" hyzmaty

Öz kartlaryňyzy we hasaplaryňyzy
ykjam telefonyňyz arkaly
dolandyryň.

Halk Bank

E-commerce

Häzirki wagtda “e-commerce”, ýagny elektron söwdasyny hem döwlet edaralary, hem hususy kärhanalar...
Doly maglumat

Terminal

Elektron söwdasynyň manysy zerur bolan harytlary Internet arkaly alyp satmakdyr, ol daşary ýurtla...
Doly maglumat

Ooops

Terminal gözle

Terminaly gözlemegiň amatly we çalt usuly. Goşundymyzy ýükläp alyň...

Doly maglumat

Halk Bank Sistema Altyn Asyr

"Altyn Asyr" töleg ulgamy

"Altyn Asyr" töleg ulgamynyň bankomatlaryny ulanmak boýunça

Walýuta kursy

Satyn almak Satmak
USD 3.4913 3.5175
EUR 4,1469 4,1781