close-icon
Terminallar
photo
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky nagt däl hasaplaşyklarynyň gerimini giňeltmek boýunça köp sanly işleri yzygiderli durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan söwda we hyzmat ediş nokatlarynda 8 müňe golaý döwrebap terminal enjamlary gurnalyp, 554 müňden gowrak «Altyn asyr» bank kartlary dolanşyga goýberildi.
Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky nagt däl hasaplaşyklaryny amatly we ygtybarly, gysga wagtda we bökdençsiz amala aşyryp bolýandygyny habar berýär we raýatlary Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän bankyň şahamçalarynda töleg terminaly arkaly nagt däl görnüşinde töleg geçirmäge çagyrýar.
Töleg terminallar arkaly nagt däl görnüşinde dürli görnüşli tölegleriň amatlyklary şulardan ybarat. Ýagny:
Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynda we onuň ähli şahamçalarynda şu aşakdaky görnüşli tölegleri bank kartlaryny ulanyp, töleg terminallary arkaly geçirip bilersiňiz:
Hormatly müşderiler,
Türkmenistanyň "Halkbank" PTB-niň Prosessing merkezinde terminal enjamynyň we programma üpjünçiliginiň barlagyny geçirmek üçin talaplaryň sanawyny aşaky düwmä basyp alyp bilersiňiz.
terminallaryň ulanylyşy barada maglumaty aşaky düwmä basyp alyp bilersiňiz.