close-icon
Habarlar
photo
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
25.01.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministri Narendra Modä Hindistanyň milli baýramy — Respublika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar yzygiderli berkidilýär we mazmun taýdan baýlaşdyrylýar. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine, täze sepgitlere ýetirilmegine uly gyzyklanma bildirýäris. Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde-de halklarymyzyň bähbidine yzygiderli ösdüriljekdigine berk ynanýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz hatynda belledi.

Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Draupadi Murmuwa we Premýer-ministr Narendra Modä berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, ähli başlangyçlarynda uly üstünlikleri, Hindistan Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, öňegidişlik, gülläp ösüş arzuw etdi.

https://www.tdh.gov.tm/tk/post/39390/turkmenistanyn-prezidenti-hindistan-respublikasynyn-yolbascylaryny-gutlady-5