Hasaplaşyk-kassa amallary

Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly, bäsdeşlige
ukyply we müşderiler bilen uzak möhletli
aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.

Ýuridiki taraplar üçin hasaplaşyk-kassa amallary

Korporatiw müşderilere hojalyk-täjirçilik işlerini ýöretmek we pul serişdelerini toplamak üçin Türkmenistanyň “Halkbank“ PTB-ynda aşakdaky görnüşdäki bank hyzmatlaryny hödürleýär:

Oops

Hasaplaşyk hasaplaryny açmak

Oops

Müşderiniň ýüztutmasy esasynda töleg tabşyryklaryny resmileşdirip bermek

Oops

Geleşikleriň pasportlaryny resmileşdirmek

Oops

Hasaplaryň beýleki görnüşlerini açyp bermek

Oops

Akkreditiwleri açmak

Oops

Özara hasaplaşyklary ýerine ýetirmek üçin amallary geçirmek

Oops

Hasaplaşyk hasaplary boýunça göçürmeleri bermek

Oops

Nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmak

Bank hasabyny açmak üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy:


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 3. EGTÝDS-den göçürmäniň nusgasy
 4. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 5. Kartoçka

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 3. EGTÝDS-den göçürmäniň nusgasy
 4. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 5. Kartoçka
 6. Kärhanany döretmek hakynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti ýa-da beýleki döwlet guramasy tarapyndan öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda çykarylan resminamanyň göçürme nusgasy
 7. Düzgünnamanyň (Tertipnamanyň) nusgasy
*Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler

Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 3. EGTÝDS-den göçürmäniň nusgasy
 4. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 5. Kartoçka
 6. Kärhananyň döredilendigi hakynda resminamanyň nusgasy (buýrugyň nusgasy, döredijileriň ýygnagynyň teswirnamasynyň nusgasy, dörediş şertnamasynyň nusgasy)
 7. Düzgünnamanyň (Tertipnamanyň) nusgasy
*Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler

Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Düzgünnamanyň nusgasy
 3. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 4. EGTÝDS-den göçürmäniň nusgasy
 5. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 6. Kartoçka
 7. Ýerden peýdalanmaga hukuk berýän resminamanyň nusgasy (ýerden peýdalanmak bilen bagly iş amala aşyrylanda).

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 3. EGTÝDS-den göçürmäniň nusgasy
 4. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 5. Kartoçka
 6. Kärhananyň döredilendigi hakynda resminamanyň nusgasy (döredijileriň ýygnagynyň teswirnamasynyň nusgasy, dörediş şertnamasynyň nusgasy)
 7. Düzgünnamanyň nusgasy
 8. Ýerden peýdalanmaga hukuk berýän resminamanyň nusgasy (ýerden peýdalanmak bilen bagly iş amala aşyrylanda)

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 3. EGTÝDS-den göçürmäniň nusgasy
 4. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 5. Kartoçka
 6. Kärhananyň döredilendigi hakynda resminamanyň nusgasy (döredijileriň ýygnagynyň teswirnamasynyň nusgasy, dörediş şertnamasynyň nusgasy)
 7. Düzgünnamanyň nusgasy

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 3. EGTÝDS-den göçürmäniň nusgasy
 4. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 5. Kartoçka
 6. Kärhananyň döredilendigi hakynda resminamanyň nusgasy (döredijileriň ýygnagynyň teswirnamasynyň nusgasy, dörediş şertnamasynyň nusgasy)
 7. Düzgünnamanyň nusgasy
 8. Ýerden peýdalanmaga hukuk berýän resminamanyň nusgasy (ýerden peýdalanmak bilen bagly iş amala aşyrylanda)

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Dörediş şertnamasynyň nusgasy
 3. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 4. Kärende şertnamasynyň nusgasy
 5. Kartoçka

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Kärende şertnamasynyň nusgasy
 3. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 4. Kartoçka

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler


Aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalary talaba laýyk resmileşdirilen bolmalydyr

 1. Hasap açmak üçin arza
 2. Kartoçka
 3. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
 4. Ýer üçin resmianamanyň nusgasy (ýeriň kärende şertnamasynyň nusgasy, ýere eýeçilik hukugy hakynda resminamanyň nusgasy, ýerden peýdalanmaga hukuk berýän resminamanyň nusgasy)

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalry talap edip biler