Goýumlar

Bizdäki goýumyňyz – Siziň
pullaryňyzyň ösüşiniň hilini ýokarlandyrmak.

3 aý möhletli "Talap edilýänçä" depozit goýumy

Goýumçy - şahsy taraplar – Türkmenistanyň raýatlary

Möhleti3
Goýumyň möçberi20 manatdan az bolmadyk
Göterim4%
Möhleti3 ýyla çenli
Göterim4%
Goýumyň möçberiДо 20 manatdan az bolmadyk manat
Giňişleýin
Hasapla >

6 aý möhletli "Talap edilýänçä" depozit goýumy

Goýumçy - şahsy taraplar – Türkmenistanyň raýatlary

Möhleti6
Goýumyň möçberi20 manatdan az bolmadyk
Göterim6%
Möhleti6 ýyla çenli
Göterim6%
Goýumyň möçberiДо 20 manatdan az bolmadyk manat
Giňişleýin
Hasapla >

“Hemaýat” pensioner üçin goýum

Goýumçy - pensiýa ýaşyna ýeten raýat

Möhleti1ýyl
Goýumyň möçberi50 manatdan az bolmadyk
Göterim10%
Möhleti1 ýyla çenli
Göterim10%
Goýumyň möçberiДо 50 manatdan az bolmadyk manat
Giňişleýin
Hasapla >

“Halk” depozit goýumy

Goýumçy - şahsy tarap — Türkmenistanyň raýaty

Möhleti1ýyl
Goýumyň möçberi20 manatdan az bolmadyk
Göterim8%
Möhleti1 ýyla çenli
Göterim8%
Goýumyň möçberiДо 20 manatdan az bolmadyk manat
Giňişleýin
Hasapla >

“Beýik Galkynyş” depozit goýumy

Goýumçy - şahsy tarap — Türkmenistanyň rezidenti

Möhleti2ýyl
Goýumyň möçberi2000 manatdan az bolmadyk
Göterim10%
Möhleti2 ýyla çenli
Göterim10%
Goýumyň möçberiДо 2000 manatdan az bolmadyk manat
Giňişleýin
Hasapla >