Hasaplaşyk-kassa
amallary

Bankyň esasy gymmatlyklary durnukly,
bäsdeşlige ukyply we müşderiler bilen
uzak möhletli aragatnaşyklary ýola goýmakdyr.

Hususy telekeçiler üçin hasaplaşyk-kassa amallary

Edara görnüşli tarapy döretmeýän hususy telekeçilere üçin hojalyk-täjirçilik işlerini ýöretmek we pul serişdelerini toplamak üçin Türkmenistanyň “Halkbank“ PTB-ynda aşakdaky görnüşdäki bank hyzmatlary hödürlenilýär:

Hasaplaşyk  hasaplaryny açmak

Nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmak

Telekeçi kartlaryny doldurmak

Hasaplaryň beýleki görnüşlerini açmak

Hasaplaşyk hasaplary  boýunça göçürmeleri bermek

Özara hasaplaşyklary ýerine ýetirmek üçin amallary geçirmek


Müşderiniň ýüztutmasy esasynda töleg tabşyryklaryny resmileşdirip bermek

Akkreditiwleri açmak

Geleşikleriň pasportlaryny resmileşdirmek

Edara görnüşli tarapy döretmeýän hususy telekeçä üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy

  1. Pasport
  2. Hasap açmak üçin arza
  3. Döwlet bellige alnyşy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy
  4. Rugsatnamanyň (patentiň) nusgasy
  5. Ýerden peýdalanmaga hukuk berýän resminamanyň nusgasy (ýerden peýdalanmak bilen bagly iş amala aşyrylanda)
  6. Кartoçka
  7. Salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy

* Zerur bolan ýagdaýda bank goşmaça resminamalary talap edip biler