Ýaş maşgala karzy
onlaýn-ýüzlenme

Ýaş maşgalalara hojalyk harytlaryny satyn almak maksatlary üçin onlaýn-ýüzlenmäni dolduryň

Ähli hökmany doldurylmaly setirleri dolduryp, Ugrat düwmesine basyň we bank resminamalaryňyza sereder we ýüzlenmäňizde ýazan telefon belgiňize jaň edip siz bilen habarlaşar.

Ýaş maşgala karzy
Karzyň şertleri
Möhleti
3 ýyla çenli
Karzyň möçberi
6000 manada çenli
Göterim
1%
Karzy gaýtarmagyň üpjünçiligi

2 sany zamunçy

Karzy üzmegiň çeşmeleri

Karzy we göterimleri üzmek üçin karzlaryň zähmet hakyndan 50% çenli alynýar (ýa-da maşgalanyň umumy girdejisiniň 50%)

Karzy üzmegiň usuly

Nagt we nagt däl pul serişdeleri

Şahsy maglumatlar
Pasportda ýazylyşy ýaly ýazyň
Öz ýaşaýan ýeriňiziň salgysyny ýazyň
Öz elektron poçtaňyzy ýazyň
Öz welaýatyňyzy saýlaň
Öz ykjam telefonyňyzyň belgisini ýazyň
Şahamçany saýlaň
Öz doglan senäňizi ýazyň
Öz bellikleriňizi ýazyp bilersiňiz

Ýüklenilýan faýllar zip. we/ýa-da rar. formatda bolmaly