Makala

Milli ykdysadyýetimiz ösüş ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň eziz Watanymyzyň raýatlaryny bagtyýar, eşretli, abadan durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan tutanýerli zähmeti, bimöçber aladalary her bir ädimde duýulýar. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamy gün saýyn özgerip, uly sepgitlere ýetýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň bank ulgamynda uly özgerdişler durmuşa geçirilip, oňyn netijeler gazanylyp gelinýär.

Bankyň strategiýasy we alyp baran işjeňliginiň ugurlary

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly ýolbaşçylygynda karz edaralary tarapyndan döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek, karz bermegiň netijeliligini ýokarlandyrmak we müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin bankyň göterim syýasatyny kämilleşdirmek boýunça düýpli işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2018-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasy

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2018-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” ýurdumyzyň bu ulgamlarynda täze sepgitlere ýetmeklik bellenilendir.

Ýyllar. Ýollar. Täze menziller

Iki müň ýyla golaý wagt içinde dünýä ýurtlarynyň ösüşine, birek-biregiň  medeniýetine, haryt alyş-çalşygyna badalga beren Beýik Ýüpek ýolunda gatnawlaryň bes edileli bäri V asyr geçipdir. “Kerwen geçer ýol galar” diýleni. Bu gün ata-babalarymyzdan miras galan şol keremli ýollara gaýtadan ömür bermek nesibesi türkmeniň gerçek ogly Gahryman Arkadagymyzyň paýyna düşdi. Ak ýollar abadan, sogaply işler, ylahy, dowamat dowam bolsun!

Halk Bank halkyň hyzmatynda

Halk Bank halkyn hyzmatynda

Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-y milli ykdysadyýetimiziň ýokary depginler bilen ösýän mahalynda, bank ulgamy döwrüň talaplary bilen aýakdaş barmak üçin, bank önümleriniň hilini ýokarlandyrmagy we onuň köp ugurly bolmagyny talap edýär. Galkynyşlar zamanasynda Türkmenistanyň „Halkbank“ DTB-ynda bank hyzmatlarynyň täze 88 görnüşi ornaşdyrylyp, özüniň müşderilerine 160-dan gowrak ýokary hilli bank hyzmatlaryny hödürleýär.

HalkBank "Ýylyň banky" diýen ada eýe boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

- Bank ulgamyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak täze taryhy eýýamda Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Türkmenistanyň maliýe ulgamynda möhüm orny eýeleýän “Halkbankynyň” işi halkara derejesinde ykrar edildi.