Habarlar

Hökümetiň iş maslahatynda Balkan welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna garaldy

01.02.2018

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň duşuşygynda hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi

31.01.2018

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

26.01.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze guruljak desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy

24.01.2018 

2018-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze guruljak dürli maksatly desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Olary paýtagtymyzy toplumlaýyn gurmagyň, şäher düzümini ösdürmegiň çäklerinde gurmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

23.01.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine täze bellenen Jin Ki Huny kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Türkmenistanyň Prezidenti we Hindistanyň Ilçisi hyzmatdaşlygyň dürli meseleleri boýunça pikir alyşdylar

22.01.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nagendra Prasady kabul etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

19.01.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm ugurlaryna we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti harby-howa enjamlarynyň döwrebap nusgalary bilen tanyşdy

17.01.2018

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Harby-howa güýçleriniň bölümleriniň birinde baryp, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça işleriň barşy bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti we Malaýziýanyň daşary işler ministri hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

11.01.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň daşary işler ministri jenap Dato Sri Anifah Amany kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

09.01.2018

Türkmenistanyň Mejlisi “Ulag howpsuzlygy hakynda”, we “Telewidenie we radiogepleşikler hakynda” kanunlary kabul etdi

05.01.2018 

Press reliz

Türkmenistan toý toýlaýa

Belent mertebeli hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Watanymyzyň parahatçylygynyň, asudalygynyň we hoşniýetliliginiň nyşany bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň 20 ýyllyk şanly toýy ýurdumyzyň çar künjeginde giňden tutulýar. Şu günki gün, Türkmen halkynyň taryhy ýolunda beýik yzlary galdyryp giden şahsyýetlerimiziň arzuw eden zamanasyny halkyna peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda döwletimiziň abraýy has-da belende göterilýär.

Durnukly manat

Durnuklylyk - ösüşiň özenidir

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz toý dabaralara beslenýär. Häzirki wagtda  Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni, Baş Kanunymyz Milli Konstitusiýamyzyň kabul edilmeginiň şanly 23 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çärelerine giňden taýýarlyk işeri görülýär. Halkyny jenneti durmuşyň eýýamyna atarýan Belent mertebeli Döwlet Baştutanymyzyň baş aladasy türkmen halkyny bol elin durmuşda ýaşatmakdyr, ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek, onuň daşary ykdysady gatnaşyklarda işjeňligini ýokarlandyrmakdyr.

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar