Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti halkara awtorallisine taýýarlyk meseleleri boýunça maslahat geçirdi

20.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Awtoulag sport merkezine bardy

19.06.2018 

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzy ösdürmegiň meselelerine bagyşlanan maslahaty geçirdi

12.06.2018

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

08.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki meselelere we käbir resminamalara garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy

07.06.2018

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti «Türk­me­nis­tan — ABŞ» işe­wür ge­ňe­şi­niň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji di­rek­to­ry­ny ka­bul et­di

06.06.2018

2018-nji ýylyň 6-njy iýunynda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türk­me­nis­tan — ABŞ» işe­wür ge­ňe­şi­niň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji di­rek­to­ry Erik Stýuar­ty ka­bul et­di.

We­lo­si­ped spor­tu­ny wa­gyz et­mek­de Türk­me­nis­ta­nyň tej­ri­be­si Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­byn­da

03.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

03.06.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

01.06.2018

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

29.05.2018

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar