Habarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti «Türk­me­nis­tan — ABŞ» işe­wür ge­ňe­şi­niň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji di­rek­to­ry­ny ka­bul et­di

06.06.2018

2018-nji ýylyň 6-njy iýunynda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türk­me­nis­tan — ABŞ» işe­wür ge­ňe­şi­niň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji di­rek­to­ry Erik Stýuar­ty ka­bul et­di.

We­lo­si­ped spor­tu­ny wa­gyz et­mek­de Türk­me­nis­ta­nyň tej­ri­be­si Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­byn­da

03.06.2018

Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

03.06.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

01.06.2018

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

29.05.2018

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

25.05.2018

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

25.05.2018

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! 

Mähriban uçurymlar!

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

21.05.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Köpetdagyň eteginden paýtagtymyzyň merkezine çenli welosipedli gezelenç etdi

19.05.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2018

2018-nji ýylyň 18-nji maýynda Garaşsyz, Bitarap ýurdumyz milli senenamamyzda şanly seneleriniň birini — Türkmenistanyň Konstitusiýanyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agzaçar sadakasyny berdi

18.05.2018

2018-nji ýylyň 18-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda ýörite taýýarlanan ýerde mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy mynasybetli agzaçar sadakasyny berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

16.05.2018

2018-nji ýylyň 16-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iri gurluşyk taslamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy

15.05.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow rekordlary gazanmakda nusgadyr

14.05.2018

Hormatly Prezidentimiz “Amul – Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň saýlama tapgyryna gatnaşdy

12.05.2018

2018-nji ýylyň 12-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisine diňe bir ak pata bermän, eýsem, özi hem onuň saýlama tapgyrlaryna gatnaşdy, onuň barşynda şol halkara ýaryşa Türkmenistandan gatnaşjak ýygyndy toparlar kesgitlenildi.

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar