Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýoluny geçdi

05.04.2018

2018-nji ýylyň 5-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň işiniň örän köpdügine garamazdan, üýtgewsiz kada eýerip, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Aşgabat şäheriniň häkimi bilen bilelikde Saglyk ýoluny geçip, sport maşklary bilen meşgullandy.

Türkmenistanyň Prezidenti “John Deere” kompaniýasynyň bölüminiň ýolbaşçysyny kabul etdi

04.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we bag-seýilgäh enjamlary bölüminiň ýolbaşçysy Markwart fon Pentsy kabul etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

02.04.2018

2018-nji ýylyň 2-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň ilkinji maslahatyna gatnaşdy

30.03.2018

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.03.2018

25-nji martda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

24.03.2018

Nowruzyň şanyna ählihalk dabarasy

21.03.2018

Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny uly ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramyň hormatyna Nowruz ýaýlasynda ägirt uly öýüň görnüşinde gurlan “Türkmeniň ak öýünde” däp bolan toý dabaralary ýaýbaňlandy.

«Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy: taryhdan geljege» atly ylmy-amaly maslahata gatnaşyjylara

20.03.2018

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna we ähli telekeçilerine

17.03.2018

Hormatly Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary!

Gadyrly türkmen telekeçileri!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

15.03.2018

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar