Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

15.07.2019

2019-njy ýylyň 15-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullandy, şu pursatlarda Gahryman Arkadagymyzyň agtyklary bilen bolmagy maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidigini ýene bir gezek subut etdi.

Türkmenistanyň daşary syýasaty — Durnukly ösüş maksatlary ýolunda parahatçylyk söýüjilik strategiýasy

12.07.2019

Türkmenistan — Italiýa: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar

08.07.2019

2019-njy ýylyň 8-nji iýunlynda Mejlisde Italiýa Respublikasynyň parlamentiniň Deputatlar palatasynyň wise-prezidenti Ettore Rozatonyň ýolbaşçylygynda iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

 05.07.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze gurluşyklaryndaky işleriň barşy bilen tanyşdy

02.07.2019

2019-njy ýylyň 2-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz — halkymyzyň daýanjy we buýsanjy

29.06.2019

Lideri, ýagny adamlary yzyna düşürip biljek, olary uly üstünliklere ruhlandyryp biljek adamy kesgitleýän köp şahsy häsiýetleri bar. Ýöne, döwletiň Lideri barada gürrüň edilende bolsa, onuň Baştutanlyk edýän ýurdunyň üstünlikleri we gazananlary öň hatara çykýar.

Türkmenistanyň Prezidenti UNISEF-iň wekilhanasynyň baştutanyny kabul etdi

25.06.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary

23.06.2019

2019-njy ýylyň 23-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparyny amala aşyryp, ol ýerde bu sebitiň Baştutany Rustam Minnihanow bilen gepleşikleri geçirdi hem-de «Sabantuý» milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow giň möçberli şähergurluşyk taslamasy bilen tanyşdy

20.06.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy

19.06.2019

2019-njy ýylyň 19-njy iýunynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar