Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti we Hindistanyň Ilçisi hyzmatdaşlygyň dürli meseleleri boýunça pikir alyşdylar

22.01.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nagendra Prasady kabul etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

19.01.2018

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda mähriban halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm ugurlaryna we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti harby-howa enjamlarynyň döwrebap nusgalary bilen tanyşdy

17.01.2018

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Harby-howa güýçleriniň bölümleriniň birinde baryp, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça işleriň barşy bilen tanyşdy.

Türkmenistan toý toýlaýa

Belent mertebeli hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Watanymyzyň parahatçylygynyň, asudalygynyň we hoşniýetliliginiň nyşany bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň 20 ýyllyk şanly toýy ýurdumyzyň çar künjeginde giňden tutulýar. Şu günki gün, Türkmen halkynyň taryhy ýolunda beýik yzlary galdyryp giden şahsyýetlerimiziň arzuw eden zamanasyny halkyna peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda döwletimiziň abraýy has-da belende göterilýär.

Durnuklylyk - ösüşiň özenidir

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz toý dabaralara beslenýär. Häzirki wagtda  Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni, Baş Kanunymyz Milli Konstitusiýamyzyň kabul edilmeginiň şanly 23 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çärelerine giňden taýýarlyk işeri görülýär. Halkyny jenneti durmuşyň eýýamyna atarýan Belent mertebeli Döwlet Baştutanymyzyň baş aladasy türkmen halkyny bol elin durmuşda ýaşatmakdyr, ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek, onuň daşary ykdysady gatnaşyklarda işjeňligini ýokarlandyrmakdyr.

Pages