“Visa” we “Master Card” halkara töleg kartlaryny dolmak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

“Visa” ýa-da “Master Card” halkara töleg kartlaryny dolmak üçin gerekli

resminamalaryň sanawy

Döwlet edara-kärhanalarynda işleýänler:

 1. Raýatlyk pasporty we nusgasy
 2. Işleýän edarasyndan aýlyk zahmet haky baradaky Güwänama (Ilki başdaky aýlyk zähmethaky, ähli tutumlary, tutumlaryny aýyrmak bilen arassa eline alýan aýlyk zahmet hakyny, alan aýlyk zähmet hakynyň degişli aýyny görkezmek bilen);
 3. Biometriki pasporty we nusgasy (zagran pasport).

Hususy kärhanalarda, firmalarda işleýänler:

 1. Raýatlyk pasporty we nusgasy
 2. Işleýän edarasyndan aýlyk zahmet haky baradaky Güwänama (Ilki başdaky aýlyk zähmet haky, ähli tutumlary, tutumlaryny aýyrmak bilen arassa eline alýan aýlyk zahmet hakyny, alan aýlyk zähmet hakynyň degişli aýyny görkezmek bilen);
 3. Biometriki pasporty we nusgasy (zagran pasport);
 4. Pensiýa kitapçasy  we nusgasy.

Telekeçiler:

 1. Raýatlyk pasporty we nusgasy
 2. Salgyt gullugyndan telekeçiniň alýan girdeji salgydy boýunça beýannama (diklorasiýa o dohode);
 3. Salgyt gullugyndan döwlet býujete bergisiniň ýokdygy barada kepilnama;
 4. Pensiýa gaznasyndan döwlet býujete bergisiniň ýokdygy barada kepilnama;
 5. Biometriki pasporty we nusgasy (zagran pasport).
 6. Pensiýa kitapçasy we nusgasy.

Telekeçilerde işleýän raýatlar üçin:

 1. Raýatlyk pasporty we nusgasy
 2. Aýlyk zahmet haky baradaky Güwänama (Ilki başdaky aýlyk zähmet haky, ähli tutumlary, tutumlaryny aýyrmak bilen arassa eline alýan aýlyk zahmet hakyny, alan aýlyk zähmet hakynyň degişli aýyny görkezmek bilen);
 3. Biometriki pasporty we nusgasy (zagran pasport);
 4. Pensiýa kitapçasy  we nusgasy.
 5. Telekeçi bilen baglaşylan şertnamasy dowlet salgyt gullugy tarapyndan tassyklanan

Pensiýa ýaşyndaky raýatlar üçin:

 1. Raýatlyk pasporty we nusgasy
 2. Biometriki pasporty we nusgasy (zagran pasport);
 3. Pensiýa kitapçasy we nusgasy.

 

 • Kartyň eýesiniň maşgala agzalarynyň karty dolan ýagdaýynda, degişlilikde ýokarda görkezilen resminamalara goşmaça garyndaşlygyny tassyklaýjy resminamalar bolmaly.

 

 • Kartyň eýesi daşary ýurtda okaýan bolsa, bu barada okaýan ýerinden alynan  kepilnamanyň asyl nusgasyny getirmeli.

 

 • Ähli ýokarda agzalan resminamalaryň asyl nusgalary we nusgalary bolmaly