Kartlar

Bank – Hemişe eliňiziň aýasynda!

Halk Bank Cart
Aýlyk karty

Müşderiniň bankymyzdan alan karz pul serişdeleri “Karz kartyna geçirilýär . Müşderi “Karz karty” bank karty üsti bilen ähli nagt däl hasaplaşyk töleglerini amala aşyrýar.


Halk Bank Card
Goýum bank karty

Müşderiniň kart goýum hasabyna nagt pul serişdeleri möhletsiz banka kabul edilýär. Kart goýumuň göterim derejesi ýyllyk 6,8% möçberinde kesgitlenip, kart goýumyna goşmaça möçberde nagt pul serişdesini kabul edilmegi göz öňünde tutulan. Goýumdan bölekleýin pul serişdeleri, şeýle hem her aýdaky hasaplanylýan göterimleri almaga rugsat berilýär. Müşderi “Goýum bank karty” bank karty üsti bilen ähli nagt däl hasaplaşyk töleglerini amala aşyrýar, şeýle-de bankomatlardan nagt görnüşinde pul serişdelerini alyp bilýär. Islendik wagty Müşderi arzasy esasynda goýum hasabyndaky pul serişdelerini nagt gornüşinde alyp bilýär.


Halk Bank Card
Karz karty

Müşderiniň bankymyzdan alan karz pul serişdeleri “Karz kartyna geçirilýär . Müşderi “Karz karty” bank karty üsti bilen ähli nagt däl hasaplaşyk töleglerini amala aşyrýar.


Halk Bank Card
Maşgala karty

Müşderiniň maşgala agzalaryna niýetlenip müşderiniň Altyr Asyr bank karty bolan aýlyk kartyna birikdirilýär. Müşderiniň “Maşgala” bank kartyň hepdelik sarp ediljek pul mukdarynyň möçberini öz başdak kesgitläp bilýär. Müşderi “Maşgala” bank karty üsti bilen ähli nagt däl hasaplaşyk töleglerini amala aşyrýar, şeýle-de bankomatlardan nagt görnüşinde pul serişdelerini alyp bilýär.


Halk Bank Card
Telekeçi karty

Ýurdumyzyň telekeçileri üçin niyetlenen bank karty.