Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow rekordlary gazanmakda nusgadyr

14.05.2018

Hormatly Prezidentimiz “Amul – Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň saýlama tapgyryna gatnaşdy

12.05.2018

2018-nji ýylyň 12-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisine diňe bir ak pata bermän, eýsem, özi hem onuň saýlama tapgyrlaryna gatnaşdy, onuň barşynda şol halkara ýaryşa Türkmenistandan gatnaşjak ýygyndy toparlar kesgitlenildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

11.05.2018

Syýasat habarlary Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow söweşjeň baýdaklary gowşurdy

10.05.2018

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň, Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň baýdaklaryny dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň halkyna

09.05.2018

Eziz halkym!

Hormatly uruş weteranlary!

Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2018-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasy

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda” Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2018-2024-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” ýurdumyzyň bu ulgamlarynda täze sepgitlere ýetmeklik bellenilendir. Bu Maksatnamanyň “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip atlandyrylan ýylda kabul edilmegi aýratyn many-mazmuna eýedir.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.05.2018

Ýyllar. Ýollar. Täze menziller

Iki müň ýyla golaý wagt içinde dünýä ýurtlarynyň ösüşine, birek-biregiň  medeniýetine, haryt alyş-çalşygyna badalga beren Beýik Ýüpek ýolunda gatnawlaryň bes edileli bäri V asyr geçipdir. “Kerwen geçer ýol galar” diýleni. Bu gün ata-babalarymyzdan miras galan şol keremli ýollara gaýtadan ömür bermek nesibesi türkmeniň gerçek ogly Gahryman Arkadagymyzyň paýyna düşdi. Ak ýollar abadan, sogaply işler, ylahy, dowamat dowam bolsun!

Döwrebap goýum – döwrebap hyzmat

Türkmenistanyň Prezidenti ählumumy ulag meseleleri boýunça halkara foruma gatnaşdy

02.05.2018

  

  

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar