Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

18.05.2019

2019-тон ýylyň 18-nji maýynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde dabaralandyrýar. Munuň özi mähriban Watanymyzyň özygtyýarlylygyny, halkymyzyň bozulmaz agzybirligini we bütewiligini aňladýan şanly senelerdir.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy we alabaý hakyndaky kitabynyň üstünde işlemegini dowam etdi

16.05.2019 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

02.05.2019 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

12.04.2019

Watanymyzyň täze taryhynda ykbal çözüji sene

12.02.2019

Türkmenistanyň Prezidenti: Kanunçylygyň döwrebaplaşdyrylmagy adalatlylyk, deňlik we ynsanperwerlik kadalaryna daýanmalydyr

07.02.2019

Ýurdumyzyň ykdysady rowaçlygy durmuş abadançylygynyň derejesine baglydyr

11.01.2019

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň taslamalary bilen tanyşdy

08.01.2019

Milli ykdysadyýetimiz ösüş ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň eziz Watanymyzyň raýatlaryny bagtyýar, eşretli, abadan durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan tutanýerli zähmeti, bimöçber aladalary her bir ädimde duýulýar. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamy gün saýyn özgerip, uly sepgitlere ýetýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň bank ulgamynda uly özgerdişler durmuşa geçirilip, oňyn netijeler gazanylyp gelinýär.

Pages

Subscribe to RSS - Habarlar