Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri karbamid toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

17.09.2018

2018-nji 17-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri senagat desgasynyň - “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy boldy, bu desga ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik düzümleriniň üstüni ýetirdi.

“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy

11.09.2018

 

 

2018-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li ýa­ry­şy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy

10.09.2018

2018-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda Le­bap we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bol­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýer­de “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň ba­dal­ga al­ma­gy­na ba­gyş­la­nan da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy.

Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

02.09.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç güni ir säher bilen Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz edebi döredijilik bilen meşgullandy hem-de ajaýyp ahalteke bedewlerine ideg etdi.

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň şähergurluşygy bilen tanyşdy we Balkan welaýatyna iş saparyna ugrady

09.08.2018

2018-nji ýylyň 9-njy awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň maksady günbatar sebitde milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişiniň barşy bilen tanyşmakdan ybaratdyr.

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

06.08.2018

2018-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

Pages