Mobile banking

“Mobil banking”– bu siziň hasaplaryňyzy oňaýly we döwrebap dolandyrmak üçin niýetlenen hyzmatdyr. Mobil bank arkaly Siz islendik wagtda Bankda öz hasabyňyzdaky galyndy serişdeleri barlamak, karzlary üzmek, mobil we öý telefonlaryňyzyň hasabyny doldurmak, IP teleýaýlymynyň we Internet ulgamynyň töleglerini tölemek, şeýle hem, öz hasaplaryňyz boýunça geçen amallaryň taryhyna seretmek ýaly birnäçe hyzmatlardan peýdalanyp bilersiňiz.

Mobil bank hyzmatyny birikdirmek örän ýeňildir – onuň üçin Internetde http://www.halkbank.gov.tm saýtyndan Android ýa-da IOS goşundylaryny mugt alyp, mobil telefonlaryňyzda gurnamaly.

Bankyň amatly hyzmatlaryndan peýdalanmaga howlugyň!