Türkmenistanyň «HalkBank» DTB-na Hoş Geldiňiz

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň bank ulgamynda birnäçe uly möçberli il-ýurt bähbitli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirildi, muňa mysal edip manadyň daşary ýurt puluna bolan gatnaşykda ýeke-täk hümmetiniň bellenilmegini, milli pul birliginiň denominasiýasynyň geçirilmegini, banklaryň kanunçylyk hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini belläp geçmek bolar.

Galkynyşlar zamanasynda özüniň durnukly ösüşi bilen ýokary abraýa mynasyp bolan banklaryň biri hem, Türkmenistanyň "HalkBank" döwlet täjirçilik bankydyr.

"HalkBank" – bu ilatyň dürli toparlaryndaky Beýik Watançylyk Urşunyň weteranlaryndan başlap, Galkynyş zamanamyzyň geljegi bolan ýaş nesilleri üçin goýum hyzmatlary ugrunda siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

"HalkBank" – bu Döwlet meýilnamalaryna laýyklykda kiçi we orta telekeçiligi goldamak bilen, täze bank önümlerini ornaşdyrmak arkaly telekeçilik işini karzlaşdyrýan karz guramasydyr.

 

 

Karz hasaplaýjy
Karzyň ady:
Möhleti:
Jemi pul:
Ortaça aýlyk tölegiňiz:
 

Goýum hasaplaýjy
Göterim:
Möhleti:
Jemi pul:
Siziň aýlyk girdejiňiz:

 

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň
Hormatly raýatlary!

Türkmenistanyň „Halkbank“ döwlet täjirçilik banky, hasaplaşyklary geçirmekde wagty tygşytlamaga, pul geçirimlerini ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berýän „Altyn Asyr“ bank kartlary bilen bagly hyzmatlardan peýdalanmaklyga çagyrýar:
• Töleg terminallarynyň üsti bilen harytlar we hyzmatlar üçin tölegleri geçirmeklik;
• “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk telefon operatorlarynyň hyzmatlarynyň töleglerini geçirmeklik;
• Ipoteka karzlarynyň esasy bergisini we göterimini tölemeklik;
• „Altyn Asyr“ bank kartlarynyň üsti bilen geçirilýän amallar boýunça “SMS-habardar etmek” hyzmatyny ulanmaklyk.